Egy kitöltetlen kérdőívet találtam nagybátyám hagyatékában.
Többet mond az ötvenes évek legelejéről, mint sok történelemkönyv, érdemes átnézni.
Minden kommentár nélkül ide másolom a teljes szöveget.

K É R D Ő Í V

1. Név, előző, leánykori név:
2. A névváltoztatás időpontja:
3. Születési év, hó, nap, hely:
4. Hivatali rang (szak, fizetési osztály, fokozat):
5. Anyja leánykori neve:
6. Apja neve:
7. Apja vagy nevelőszülőjének volt foglalkozásai és a jelenlegi foglalkozása,
munkaadó, hely, beosztás, rang pontos feltüntetésével:
8. Szülei mekkora vagyonnal bírnak (föld, ház, vállalat, üzlet):
9. Családi állapota feleség leánykori neve:
10. A házastárs foglakozása
(munkaadó, beosztás) és jövedelme:
11. A nyilvántartott jelenlegi vagyoni állapota
(ház, föld, telek,üzem, üzlet, egyéb ingó vagy ingatlan vagyon):
12. Vagyonát mikor, hogyan szerezte vagy örökölte?
13. Volt-e korábban háza, földje, üzeme vagy egyéb vagyona? Mennyi?
14. Milyen és mennyi iskolai végzettsége van?
15. Szakképzettsége, tanult mestersége:
16. a/ Szakképzettségét mikor és hol szerezte?
b/ Oklevél száma és kelte:
17. Milyen állást töltött be, illetve milyen foglalkozást folytatott ezidáig?
18. Milyen tanfolyamot végzett, milyen szakvizsgát tett?
19. Nyelvismerete:
Beszél:
Ír:
Olvas:
20. Mikor, mennyi ideig, hol, milyen célból tartózkodott külföldön?
21. Milyen rokonai, hol tartózkodnak külföldön?
22. A múltban milyen pártnak volt a tagja, hol, miért:
23. Melyik politikai pártnak vagy tömegszervezetnek a tagja,
mely időpontól, meddig, hol?
24. Milyen tisztséget tölt be ezekben a szervezetekben, hol, mióta?
25. Milyen (polgári és katonai) kitüntetései vannak, mikor kapta?
26. Az igazolási eljárás során állásvesztésre vagy nyugdíjazásra ítélték-e,
a határozat eredménye, kelte:
27. Volt-e az 5.000/1946 M.E. sz. rendeletben megszabott
létszámcsökkentési eljárás alatt:
28. Ha az 5.000/1946.M.E.sz. rendelet végrehajtása során került ki állásából,
milyen rendeletszám alapján,  milyen határozattal került vissza állásába?
29. Sújtották-e fegyelmi ítélettel, mikor, milyen határozattal?
30. a/ Katonai szolgálatot hol, mikortól, meddig, mely csapattestnél teljesített?
b/ Katonai rendfokozat, kinevezés időpontja?
c/ Milyen katonai és polgári kitüntetést kapott?
31.Harctéri szolgálata, mikortól, meddig, hol?
32. Volt-e hadifogoly, hol, mikortól, meddig? Hol esett fogságba?
33. A háborus cselekményekkel kapcsolatban elhagyta-e lakhelyét,
mikor, miért, hová ment?
34. Lakhelyére mikor tért vissza, honnét?
35. családtagokkal távozott-e?
36. Családtagjai, rokonai közül ki volt nyugaton?
37. Családtagjai, rokonai közül ki volt
jobboldali szervezetnek vagy feloszlatott egyesületnek tagja?
38. Volt-e saját maga vagy családtagjai, rokonai közül valaki
internálva, népbírósági eljárással vagy közönséges bűncselekményért büntetve?

Büntetőjogi felelősségem terhe mellett kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt 195...év..........hó........nap.


............................................                                   ................................
személyzeti előadó igazolása                                         aláírás, lakás