Hajdani hírek

Bécs városa naponként gyarapodik, hasznára és szépségére intézett bölcs rendtartásokkal. Nevezetes ím e kettő, mely eránt most közelebb parancsoltatok adattak:

A fővárosi Függetlenségi és 48-as Párt röpiratokban szólította fel a főváros lakosságát, hogy "Tekintettel Kossuth Lajos halálára, ne tessék ma színházba menni". Ennek dacára sokan megkísérelték, hogy részt vegyenek az előadásokon. Ez hiba volt részükről...

Az ország élte a maga életét. Azaz mégsem.
A várható halál beleszólt mindennapjaiba.Posonból, karácsony havának napján.Tegnap, midőn a harmadnapi áhítatosságok, melyek mind egyebütt, mind pedig kiváltképpen itt az öreg templomban, melybe minden rendbéli nép, nevezetesen a tanulóifjúság, a szerzetes papság, a f. Kamra- és Helytartótanács-béli uraság és tisztség, továbbá a város Tanácsa nagy buzgósággal seregelve felgyülekezett - melyeknek is alkalmatosságával mindennémű játékok és vígságok megtiltattak-, midőn ezek elvégződnének, a felséges nagy kirányasszonyunknak becsülhetetlen életéért újabb esedezések rendeltetnének: ím! - Föld, remegj! Gyászba, népek! országok, könnyezzetek! Európának minden nemzetségei, keseregjetek!... - oly bizonyos hír jöve, hogy tegnapelőtt, Sz. András havának 29-dik napján, estve 9-ed órakor e mulandó világból kimult, szerette jobbágyaitól a földről elvétetett! (1780. dec.2.97.sz. 786-787,789-790.)

Mentés


Kezembe akadt Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye című kötet, Dr. Borovszky Samu szerkesztette, a Légrády testvérek Könyvnyomdája adta ki Budapesten, a pontos megjelenésének az időpontja nincs feltüntetve, valamikor 1910-es évek elején kerülhetett napvilágra. Az akkori társadalomról óriási mennyiségű adatott tartalmaz. Ebből fogok idézni néhány érdekes, mai világunkra is fényt vető részletet. 484. oldalról: ne felejtsük Újpestről van szó!
"... A főposta az érkezett pénzt és csomagokat naponta kétszer négy kocsin kézbesítteti, a levélpostát pedig 13 levélhordó naponként háromszor hordja szét. A táviratokat két kerékpáros kézbesítő hordja szét, a város különböző utczáin kifüggesztett 32 levélszekrényből a leveleket részben kocsin, részben gyalog naponta 11-szer szedik ki. Az újpesti postaforgalom nagyságát bizonyíthatja az, hogy 1910 január 1-től 31-ig 1,600,000 darab postaszállítmányt kézbesítettek.

Amely szükség Bács vármegyét nyomorgatja, az már más szomszéd Tisza mellyéki vármegyékben is tapasztaltatik. Szegedről ezeket írják: A gabona igen szűk, ugyhogy az embereknagy szorultságban vagynak. - Itt kölönös dicséretet érdemel t. Horgosi Kárász Miklós cs.k. tanácsúrnak jeles cselekdete: aki is látván a szegénységnek éhenhaláshoz közelítő állapatját, gabonás vermeit megnyittatván mintegy 600 mköböl búzát a szegénységnek, új fejibe, kiosztogattatott. (1780. márc. 18.23. sz. 184.)