Bartók

Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű
a bearanyozott, a fennen
finom, elzárt zeneteremben,
míg nincs a jaj-sötét szívekben!

Hangzavart”! Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz,
hogy van, van lelke még
a „nép”- nek, él a „nép”
s hangot ad! Egymásra csikorított
vasnak s kőnek szitok-
változatait bár a zongora
s a torok fölhangolt húrjaira,
ha így adatik csak vallania
a létnek a maga zord igazát,
mert épp e „hangzavar”,
e pokolzajt zavaró harci jaj
kiált
harmóniát!
Mert éppen ez a jaj kiált
mennyi hazugul szép éneken át –
a sorshoz, hogy harmóniát,
rendet, igazit vagy belevész a világ;
belevész a világ, ha nem
a nép szólal újra – fölségesen!
Szikár, szigorú zenész, hű magyar
(mint annyi társaid közt – „hírhedett”)
volt törvény abban, hogy éppen e nép
lelke mélyéből, ahová leszálltál,
hogy épp e mélység még szűk bányatorka
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl
a hideg-rideg óriás terembe,
melynek csillárjai a csillagok?
Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
húz a fülembe;
anyánk a halott – a búcsúzót ne
kuplé-dal zengje;
hazák vesztek el – ki meri siratni
verkli futamokkal?
Van-e remény még emberi fajunkban? –
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
te szólalj,
szigorú, szilaj, „agresszív” nagy zenész,
hogy – mégis! – okunk van
remélni s élni!
S jogunk van

hisz halandók s életadók vagyunk –
mindazzal szembenézni,
mit elkerülni úgysem tudhatunk.
Mert növeli, ki elfödi a bajt.
Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: nem segítettetek!
Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt –
te bennünket növesztel, azzal,
hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk.
Ez – ez vigasztal!
Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis!
A joggal erőt ad a legzordabbhoz is:
a kétségbeeséshez.
Köszönet érte,
az erőért a győzelem-vevéshez
a poklon is.
Ím, a vég, mely előre visz.
Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja
a rettenetet, azzal föl is oldja.
Ím, a nagy lélek válasza a létre
s a művészé, hogy megérte
poklot szenvednie.
Mert olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige.
Picasso kétorrú hajadonjai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviseltünk, emberek,
amit nem érthet, aki nem érte meg,
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már,
csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek,
példamutató nagy ikerpár,
zene csak, zene csak, zene,
a bányamély ős hevével tele,
a „nép jövő dalával” álmodó
s diadalára ápoló,
úgy szabadító, hogy a börtön
falát is földig romboló,
az ígért üdvért, itt e földön,
káromlással imádkozó,
oltárdöntéssel áldozó,
sebezve gyógyulást hozó,
jó meghallóit eleve
egy jobb világba emelő zene –
Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival
tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj
s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj
siralmát, ami fakadna belőlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk

kik szív-némaságra születtünk –
kizenged ideged húrjaival!

Illyés Gyula

 1955.

Lehet-e még verset írni Bartókról Illyés Gyula nagy hatású verse után? Amikor nekikezdtem csak homályosan emlékeztem a fenti versre, mikor kész lettem a versemmel olvastam el újra, és fedeztem fel benne az áthallásokat. Nem mérhető Illyés monumentális költeményéhez az enyém, jól tudom. Két különböző korszakban születtek, a vigasz szó mégis összeköti a két verset. Ma is, mint akkor Bartóktól remélve a vigaszt  hallgatjuk "sebezve gyógyulást hozó" zenéjét. Ezért tettem -- utólag, kötetem megjelenése után, Alföldy Jenő intelmét megfogadva --   versem elé az Illyés idézetet.

Bartók


Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Illyés Gyula: Bartók

Amikor hallgatlak
mint egy távoli emlék képe
elém tűnik arcod is,
magamon érzem
szemed izzását, látom
vajúdó konok homlokod,
az alkotó embert,
aki járja a maga útját;
hányszor szidtak, intve ostoroztak,
te mégse választottad
hangok helyett a némaságot;
sokáig szokatlan volt hallani
a mindenséggel terhes
magányod csendjéből születő
fájdalmad hangjait;
nem értettük a gyógyító akarat
áramló nedveiből feltámadt,
és szenvedéseddel átszőtt zenédet;
nem fogtuk fel a jövő titkosírásával
lejegyzett, elevenen szálló
hangjegyeidet;
köszönjük neked, mert
egy markolással összefogtad,
hogy ránk simuljon a békesség,
a szomszéd népek dallamait;
te tudtad mi az,
ami a múlóban megmarad;
hallottad annak zenéjét,
aki fölöttünk virraszt,
s láttad a durva világba
küldött alakot,
ki veled üzent az új-világnak;
hangsoraid újszülött-sírása,
vérömlés-szerű áramlása
sokáig bántotta fülünket,
de most már tudjuk,
ami hangzavarnak tűnt régen,
mind finom hangzás volt,
s ma a rosszban - vigasz nekünk.

Oláh Tamás
2009