Babits Mihály
„Tavaszi szél” című versének elemzése

A Tavaszi szél verscímként nem feltételez mögöttes tartalmat, pláne nem súlyos társadalmi mondanivalót. Leginkább természetleíró, vagy az évszaknak az emberi életkort asszociáló jelentését hordozó voltára gondolunk elsősorban. Való igaz, hogy a tavasz hordozza a megújulást, az újjászületést, a kezdetet is, a szél pedig a vihart, a hideget, az arculcsapást is felidézheti bennünk. Szószerkezetként használva – tavaszi szél – a vers címeként csak utólag értjük meg a mögöttes tartalmat: egy mindent elsöprő társadalmi fordulatról és annak következményeiről van szó. Épp azért lep meg bennünket a vers, mert a cím alapján nem gondoltunk politikus tartalomra, ideológiai állásfoglalásra, inkább egy ártatlan természeti jelenségre. A verset megértve utólag kerül a helyére a cím helyi értelme.

Tavaszi szél

„Tavasz van, vagy tavasz se még,
ez a nap olyan fiatal,
mint kislány arcán a mosoly:
szöveg nélküli könnyű dal,
mely maga se tudja talán
hogy a témája szerelem,
csak a világba mosolyog
gyanútlan, csalva, szűzien.

Ez a friss nap se tudja még
hogy a földben zavart csinál
amely nem lesz se szelidebb,
se tisztább a tavalyinál;
sötét csírák kéjeiről
semmit se sejt;  csak mosolyog
s édesen ömlik mint a must
mely bor lesz majd s égetni fog.

Égetni, részegíteni…
És úgy sugárzik ez a nap,
mint egy új eszme, csupa fény
míg nyájasan erőre kap.
Csupa fény, ígéret, jövő,
olyan mint egy szebb, új világ
tárt kapujának sugara,
mely felé úgy tolong a vágy,

mint fényszomjas gyerekcsapat,
vagy mint lesükből a sötét
csírák tolulva fény felé
nyomják a vad fű késhegyét,
míg nemsokára proletár
zászlóit emeli a gyom,
mindent elöntve, mint király
csarnokát a forradalom,

ha elzengett az olvadás
vad ágyúharca, s a tömeg
győz;  a virágok fölveszik
vérvörös jelvényeiket;
a jégparkett földúlva rég,
a padló csupa sár, latyak…
Hol a szelid és tiszta láng?

Tüzes diktátor lesz a nap.
Szentségtörőn s illetlenül 
sáros csizmában egy paraszt
staféta futkos a nagy ég
kék templomívei alatt.
Csizmáját szárogatja és
hetykén fütyülve mond rekedt
szókkal tüsszögtetőn igaz
s félőssen betyár híreket.”

Mielőtt sorra vennénk egyenként a szakaszokat, néhány mondat erejéig időzzünk el a vers címénél. A Tavaszi szél verscímként nem feltételez mögöttes tartalmat, pláne nem súlyos társadalmi mondanivalót. Leginkább természetleíró, vagy az évszaknak az emberi életkort asszociáló jelentését hordozó voltára gondolunk elsősorban. Való igaz, hogy a tavasz hordozza a megújulást, az újjászületést, a kezdetet is, a szél pedig a vihart, a hideget, az arculcsapást is felidézheti bennünk. Szószerkezetként használva – tavaszi szél – a vers címeként csak utólag értjük meg a mögöttes tartalmat: egy mindent elsöprő társadalmi fordulatról és annak következményeiről van szó. Épp azért lep meg bennünket a vers, mert a cím alapján nem gondoltunk politikus tartalomra, ideológiai állásfoglalásra, inkább egy ártatlan természeti jelenségre. A verset megértve utólag kerül a helyére a cím helyi értelme.

Az 1. versszak gondtalan természeti képe három igére épül (van, tudja, mosolyog). A tavasz-kép már a harmadik sorban hasonlatra vált, mely a szakasz végéig tart. Tartalmilag ez a kezdő versszak oly elfogulatlan, természetimádó jellegű, hogy itt még nem feltételezhető mögöttes tartalom, áthallás, szimbolikus értelem. A versszak gondtalanságát illusztrálják a vidám jelzők is: fiatal, könnyű, gyanútlan. Hasonló szerepet töltenek be az itt szereplő névszók: tavasz, mosoly (ezek alanyként állnak itt), a szerelem kifejezés pedig egy tárgyi mellékmondat részeként.

A 2. versszak mozgalmasabb, az igék száma nyolcra emelkedik, az 1. versszak mozdulatlan „nap” kifejezése itt már cselekszik (zavart csinál, sejt, mosolyog, ömlik), és csak ezután, a 6. sorban vált át a megszemélyesítés-sorozat teljes metaforává: a megérett must bor lesz, amely égetni fog. Érezhető már a szöveg mögöttes tartalma, egyértelmű, hogy nem csak a mustról és a borról van szó, hanem másról is, érezzük a látens, szimbolikus értelmet. A nap nem csak a földet érleli, itt készülődik, forrong valami, a must borrá válása egy társadalmi(?) evolúciós folyamat, amelynek még nem látszik a következménye. Az evolúció – úgy tűnik – rossz irányba halad, a kétely előrevetíti árnyékát (zavart csinál; nem lesz se szelídebb, se tisztább; sötét csírák; égetni fog). A felszíni csend és a mélybeni erők sötét jövőt jósolnak. A formai elemek még a nyugalmat sugallják, a jelzők közül csak egy árulkodó (sötét), a többi vidám (friss, szelídebb, tisztább). Az alliterációk is a változatlanságot érzékeltetik (semmit se sejt; mint a must mely). A „nap” közvetlenül kapja a friss jelzőt.

A 3. versszak elszakad az eddigi természeti képtől, világosan beszél két metafora segítségével: a nap itt az új eszme és a szebb, új világ képe. A folytonosság itt is megvan az első két szakasszal (ez a nap), de már nyíltan tombol, tobzódik az optimizmusban. Kétkedést csak az első sor támaszt: Égetni, részegíteni…, mindkét főnévi igenév enyhén pejoratív tartalmú, pusztító jelenségeket asszociálunk hozzájuk. Az égéshez egyfelől az elhamvadást, megsemmisülést, másfelől a szó átvitt értelmű jelentését (megégeti magát), a részegséghez pedig az öntudatlanságot, mámort, a káros szenvedélyt társítjuk. Mindezt fokozza az, hogy a két ige infinitivusban (főnévi igenévként) van jelen a versben, amely személytelenséget, távolságtartást jelöl (nem tudjuk, ki cselekszik). A főnévi igenevek után álló három pont pedig sokat sejtető bizonytalanságot, beláthatatlan következményeket. Így az első sor elidegenítő volta fékezi a szakasz egyébként meglévő lobogását, vagyis a versszakban felsejlő új világ már születésekor is csak fenntartásokkal fogadható el (ti. a költő számára). A jelzők ezt a fékezést leszámítva a bizakodás, remény felé mutatnak (új, szebb, csupa, új, tárt).

A 4. versszak metaforái már komplex költői képet alkotnak, nem különíthetők el egymástól. A fény felé igyekvő fűszálak harca a tömegek felkelése: revolúció. A költemény felfelé ívelése itt tetőzik. Az eddig csak utalásokban megjelenő fogalom fehéren-feketén megjelenik a szövegben: kitört a forradalom, népfelkelés. A költői vélemény pedig a szakasz felépítésében rejlik. A forradalom szó csak az utolsó sorban jelenik meg, előtte szinte minden sorban úgymond visszaveszi vagy leértékeli a szó esetleges pozitív, előrevivő, haladó stb. jelentését egy kiábrándító jelzővel vagy egy negatív tartalmú hozzárendelt fogalommal. A „sötét csírák” szószerkezet visszatér a 2. versszakból, „vad fű késhegyét”, „proletár zászlóit emeli a gyom” metaforák pontosan a visszavonásra, valaminek a rossz színben való feltüntetésére szolgálnak (ti. a forradalom). A versszakból eltűnik a „nap” szó, amely eddig kulcsszóként volt jelen. Mindössze két ige található benne, az összes versszak közül itt a legkevesebb (nyomják, emeli), ez is fokozza a feszültséget, káoszt.

Legtöbbe azonban a rímek mondanak.

Már korábban jeleztem, hogy a 4. versszakban három rímpár található, míg az összes többiben csak két rímpár: sötét – késhegyét; proletár – király; gyom – forradalom (!). Sötét erőket vetít a költő elénk ezekkel a rímekkel. Mindhárom rímpár hordoz valamiféle fenyegetést: az első gyilkos indulatot, a második egy végletes ellentétet, a harmadik egy megsemmisítő képzettársítást hordoz. Amikor egy versben a gyomra a forradalom szó rímel, ott erős kiábrándulásról lehet csak szó. Ez az egy rímpár (gyom – forradalom) elég lenne a súlyos ítélet érzékeltetésére. Ez a versszak a legindulatosabb, legnagyobb tempójú, úgy rohan, hogy már kifulladva ér végcéljához, a – közben már lejáratott – forradalomhoz. Árulkodóan komorak a jelzők (fényszomjas, sötét, vad), a többes szám harmadik személyű igealak (nyomják) a tömeg, szedett-vedett népség stb. jelenlétére utal.

Az 5. versszakban eluralkodik a kiábrándulás, a lendület lefelé ível. Természeti kép és társadalmi mozgás egymásba játszik, ami eddig is jelen volt a végigvitt metaforákban, de itt eszelős módon keveredik, vészt jóslóan kombinálódik. A győztes forradalom utáni zűrzavar eggyé válik az eltűnő, sárrá vált hóval, minden csupa sár, latyak. Konkrét helyzetkép, valóság és átvitt értelem, természet, társadalom egyszerre van jelen (olvadás és ágyúharc; virágok és jelvények; jég és padló; láng és diktátor). Ez a versszak egy általános zűrzavar-képet mutat be a vers eszközeivel. Az eddigi egy, sőt több szakaszra kiterjedő lendület helyett itt sok a megállás, minden sor egy mondat, zaklatott, riport-szerű kijelentések sorakoznak – feltehetően egy forradalom utáni felfordulásról. A vers egyetlen kérdése következik: „Hol a szelid és tiszta láng?” Ez a költő egyetlen kérdése a témáról – mert minden más, amit mond, az kijelentés –, a 3. versszak még aránylag szelíd, tiszta lángját kéri számon itt az 5.-ben. Ez a kérdés azonban önmagához is szól, saját régebbi és mostani idealista hiteit, reformelgondolásait is számon kéri, kétségbe vonja. A költő nem kér a forradalomból, már azért se, mert az nem szelíd és nem tiszta; amit ő szeretne, az vér nélküli, tiszta kézzel végrehajtott változás. Így a kérdésre adott egysoros válasz nem lehet más, mint:„Tüzes diktátor lesz a nap”. Az új világ diktatúrát hozott, szépség, jóság, igazság helyett kemény vasökölt. Visszatért a „nap” kulcsszó, de elvesztette lágyságát, szelíd sugárzását, a diktatúra szimbóluma lett. Az egész versszak jellege kemény, zord, kiábrándult. A zöngés réshangok (z, v) túlsúlyban vannak (11 db), a v hang uralja a sorokat, idegen, hideg, elutasító hangulatot kelt. A legtöbb l hang is itt fordul elő, de nem lágyítják meg a v-k keménységét, csak a lendület folyamatosságát biztosítják, némi patetikus hangulatot és nosztalgiát sugallnak („Hol a szelid és tiszta láng?”).

A 6. versszak toldalék, ún. „coda” (zenében függelék v. befejező rész), a költemény véget érhetne az 5. szakasszal, de ezt a ráadást Babits jellegzetes versépítkező módszerének tekinthetjük, mikor 1-2 sort vagy versszakot ragaszt verseinek végére, hogy mindig higgadtan, tárgyilagosan tudja befejezni költeményeit. Itt a toldalék minőségi ugrás is: a harcias forradalomkép után a versben záradékként megjelenő paraszt egyenesen groteszk hatású. Minden tette nevetséges. Már maga a „paraszt staféta” kifejezés is ellentmondásos, a sportnyelvből kölcsönzött szó. A gyakorító igékkel (futkos, szárogatja) még nevetségesebbé teszi az alakját. A legtöbb módhatározó itt fordul elő, mind lekezelő, fölényes kicsengésű, a paraszt butaságát, korlátoltságát reprezentálandó (szentségtörőn, illetlenül, hetykén, fütyülve, tüsszögtetőn, félőssen – 2s!). A hatást fokozza a tüsszögtetőn igealak modorossága, és a félőssen forma torz volta is. A szakaszban tobzódnak a zöngétlen réshangok (sz, s, f, h), a legtöbb itt található (21 db). A sok ssz hang a hetykeséget, buta önérzetet jelöli. A jelzők a groteszk szituációnak megfelelőek: sáros, nagy, kék, rekedt, igaz, betyár – jelzőként.

A költő számára a legfájdalmasabb, hogy a paraszt (vagy a nép) parlagi voltában, alázat és tudás nélkül veszi majd birtokába a kultúra évezredes értékeit. A tömeg, amely győz, vagy győzni fog egy forradalom után, a felhalmozott évezredes értékeket nem tudja majd megbecsülni. A szellemi – és tárgyi – értékek féltése mondat vele nemet a radikális társadalomváltozásra.

A bemutatott hangtani példákon kívül Babits még számos finom eszközzel él a tartalmi mondanivalót alátámasztandó. Néhány példa:

A vers második felében (4-5-6.vsz.) ugrásszerűen megnő a zöngétlen zárhangok (k, t, p) száma, ezek pattogóvá, keménnyé teszik a hangzást, ez is része a költői bírálatnak, lesújtó véleménynek. – 2. versszakban legtöbb a zöngés zárhang (g, d, b) és a nazális hang (m, n). Hatásuk melegséget, bizalmat, együttérzést áraszt, megfelelve a versszak evolúciós, készülődő, várakozással teli jellegének (15 zöngés zárhang, 18 nazális).

A palatális hangok (ty, gy, ny, j) a 3. versszakban találhatók legnagyobb mértékben (14 db). A sok egytagú szó palatális hangja szinte lökődik előre, bizakodással teli.

költemény első felében túltengenek az 1-2 szótagos szavak, amelyek rövidségükben is határozottak, előremutatóak. A 4. szakasztól csökken az egytagú szavak száma, és nő a szótagszám. A 4-6. versszakban a három-, négy- és öttagú szavak száma megnövekszik, ezáltal nehézkesebbé, lustábbá válik a vers. – 4. versszakban tíz o hang található, kétszer annyi, mint a többi szakaszban. A versszak komorságát a mély és ugyanakkor zárt o hangok adják.

A tavaszt mint évszakot Babits már korábban is felhasználta politikai hangulatábrázolás kifejezésére. Az 1920-as keltezésű Reggel című versében saját maga és az ország kiúttalanságát sírja el:

„A tavasz fénye ma oly sivár.
Miért keljek föl újra? Mi vár?
Jöhetsz már, nap, tavasz! – a halott
tag meg sem érzi a napot”

De a természeti kép metaforikusan megjelenik a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című Nyugat-cikkben is: „és a tavasz pusztítóbb a télnél” – amikor is a tél a háborút, a tavasz pedig a forradalmakat jelenti.

Babits 1920-as, még 1930-as évekbeli forradalomképe is a Tanácsköztársaság alatt átélt és elszenvedett kudarcokból eredeztethető. Sosem volt képes szembenézni nyíltan mindazzal, ami 1919-ben történt. A forradalmak leverése után saját folyóiratában, a Nyugatban magyarázkodásra kényszerült, sőt továbbment, egyértelműen leszögezte pártoktól és politikától mentes költői mivoltát: „…hát az ostobákhoz álljak, az ordítókhoz és törtetőkhöz, ezekhez a nemzetfoglalókhoz? … Mindenkié vagyok! És senkié! Magamból csinálok pártot magamnak” (Magyar költő kilencszáztizenkilencben/) Szereplését azzal szokták elintézni, hogy ebben a vészterhes évben „négyszer váltott frontot”*. Ez nem feltétlenül a politikai tisztánlátás hiányát jelenti, inkább egyéni sorsának alakulását magyarázza. Babits a TK idején egyetemi tanári kinevezést kapott, annak bukásával elvesztette ezt a címet. De nem egyszerűen kicsinyes önérdekről lehet szó, hanem jól felfogott érdekének tekintette azt a megoldást, hogy politikai kérdésekről nem nyilatkozik, vitába nem megy bele, mert ez nem az ő kompetenciája, sőt mint költő és mint tudós is megveti a politikát. Véleménye persze volt minden társadalmi megmozdulásról, ezt azonban elrejtette egy-egy versben, esszében. Ennek egyik megnyilvánulása az 1932 végén, vagy 1933 elején keletkezett Tavaszi szél c. költemény. A „tömegek lázadása” mint politikai fordulat, fenyegető veszély a 19. század közepe óta napirenden van filozófiában, irodalomban, napisajtóban. A téma azért volt közismert minden fórumon, mert aki felelős módon szólalt meg e témában, az a kétezer éves keresztény Európa művészetét, kultúrkincseit féltette a „barbár lázadóktól”. Már ennek lehetősége is nagy súllyal nehezedett az értelmiségi közvéleményre, a féltés, a félelem benne volt a levegőben. Az újkori polgári demokratikus forradalmak meg nem valósult céljai, a kudarcok adtak alkalmat költőknek, filozófusoknak, hogy eleve fenntartással fogadják a forradalmakat. Először Heinénél találkozunk a probléma konkrét megfogalmazásával. Ez az úgynevezett „heinei dilemma”: a forradalom egyrészt elhozza a tömegek felszabadulását, kikényszeríti a demokráciát, másrészt a szabadságukat kivívó népség gyűlölete elsöpri, megsemmisíti mindazt, ami eddig érték, művészi esztétikum létezett. A felszabadult néptömegek, ösztönösségük és tudatlanságuk folytán nem tudnak mit kezdeni hirtelen megszerzett szabadságukkal. Kezdetben csak indulataik vannak, s az indulat a kultúra már meglévő tárgyi és szellemi kincsei ellen fordul, rombol, tör-zúz, esetleg csomagolópapírnak használja a könyvek lapjait.

Heine progresszív és dialektikus felfogását bizonyítja, hogy ennek ellenére is igenelte a forradalmat, legyőzte ellenkezését. Petőfiben, Heine kortársában fel sem merült ez a dilemma, a nép mozgalmait egyenesen szentnek tartotta. Adyban már nagyobb volt a félelem a tömegek mozgásától. Szívvel-lélekkel állt ugyan 1905-ben az orosz polgári forradalom mellé, de liberális félelmét nem tudta leküzdeni. Földindulás című publicisztikája nagyszerű példája Ady látens félelmeinek, annak, hogy a megmozdulást ellentmondásosságán keresztül látta. Még fényesebb bizonyíték Ady esetében az, hogy évtizeden át várta a magyar forradalom kitörését, s amikor 1918 őszén kitört az őszirózsás forradalom, mélységes csalódást, elkeseredést érzett – nem ezt várta.

Babitsban is végbemegy egy hasonló folyamat, mint Adyban, csak más szinten. Amikor bátran kijelenthetjük, hogy elutasítja a tömegek lázadását, és ami azután következik – versei, cikkei alapján –, akkor ennek látszólag ellentmond a Május huszonhárom Rákospalotán című versének gondolatmenete: a költőt megdöbbenti a vérvörös csütörtök tüntetőinek kegyetlen leverése, elkeseredésében kimondja:

„minden mindegy már!.. .jöjjön a forradalom!” 

A felkiáltás azonban nem meggyőződésből fakad, inkább valami bölcs belátásból, nincs mit tenni, a helyzet megérett. Amikor 1918-ban a költő úgymond csatlakozik a forradalomhoz, a Nyugatban cikket ír erős kétkedéseiről a felkelést illetően: „Micsoda forradalom ez?... nacionálista? Vagy antinacionálista forradalom, vörös forradalom, szocialista társadalmi? … mindenki a maga szíve szerint látja! És mindegyik mást is vár tőle.”

Babits hiába lesz tagja az írói direktóriumnak 1919-ben, a Nemzeti Tanács közoktatásügyi szaktanácsának, a proletárdiktatúrával nem tud azonosulni, ha céljaival itt-ott egyet is ért, eszközeivel azonban soha. Forrong benne a belső lázadás, ellenállás. 1919 júliusában írja azt a Tanácsköztársaságból kiábrándult keserű, önmarcangoló versét, amelyet aztán a Kádár-korszak kivont a forgalomból, még a „Babits összegyűjtött versei” című kötetből is kihagyták. Már a vers címe is fenyegető: Szíttál-e lassú mérgeket? 

„Eszmét neveznek – és a föld bitókkal fölfakad;
----------------------------------------------------
népjavát – s a nép uj nyomort lát, újabb szenvedést;
------------------------------------------------------
szabadság: ez még csábosabb; de vigyázz ki nem mondd,
mert sulyosabb bilincsbe fogsz botolni majd, bolond!”Babits 1919 utáni politikai mellőzése, anyagi ellehetetlenítése (nyugdíjmegvonás, egyetemi tanári cím megvonása) a 20-as évek alatt fokozatosan megszűnt illetve rendeződött, amikor kinevezték a Baumgarten-díj kurátorának, majd 1929-ben formálisan is a Nyugat elsőszámú szerkesztője lett (Ignotus nevét levették a címoldalról). A forradalmak és a Tanácsköztársaság alatti – részben – dicstelen szereplés lassan feledésbe merült. Hogy időnként mégis előbukkan 1-2 őszinte vallomás népuralomról, forradalomról, azt bizonyítja az 1932/33 fordulóján írt Tavaszi szél című költemény, és egyben tanúsítja, hogy a költő sok évvel a forradalmi események után sem tudott belenyugodni a népuralom gondolatába, se a saját szereplésének emlékébe.

A vers e mélyen átélt probléma költői erejű kifejezése.* A „négyszer váltott frontot” Hatvany Lajos elhíresült megállapítása a költőről

Budapest, 2006. június 12.
Megjelent: Dunatükör, 2006. június–augusztus–október, 61–69. pp. a
KLÁRIS irodalmi-kulturális folyóiratban