Posonból, karácsony havának napján.Tegnap, midőn a harmadnapi áhítatosságok, melyek mind egyebütt, mind pedig kiváltképpen itt az öreg templomban, melybe minden rendbéli nép, nevezetesen a tanulóifjúság, a szerzetes papság, a f. Kamra- és Helytartótanács-béli uraság és tisztség, továbbá a város Tanácsa nagy buzgósággal seregelve felgyülekezett - melyeknek is alkalmatosságával mindennémű játékok és vígságok megtiltattak-, midőn ezek elvégződnének, a felséges nagy kirányasszonyunknak becsülhetetlen életéért újabb esedezések rendeltetnének: ím! - Föld, remegj! Gyászba, népek! országok, könnyezzetek! Európának minden nemzetségei, keseregjetek!... - oly bizonyos hír jöve, hogy tegnapelőtt, Sz. András havának 29-dik napján, estve 9-ed órakor e mulandó világból kimult, szerette jobbágyaitól a földről elvétetett! (1780. dec.2.97.sz. 786-787,789-790.)

Mentés